Zemânımızda her eline kalem alan, kendini İslâm âlimi sanıp, din kitâbı yazmağa kalkışıyor. İslâm bilgilerinden haberi olmadığı için, aklına geleni yazıyor. Çenesi kuvvetli olanlar, kürsîlerde zan ve hayâl ile konuşuyor. Bugün gençlik, kahraman ecdâdından kendisine mîrâs kalan mukaddes dînini öğrenmek isteyince, uydurma tefsîrleri, islâm düşmanlarının kin ve garez ile ingilizce, yehûdîce veyâ diğer dillerde yazdıkları kitâblardan çevrilmiş islâm târîhlerini ve câhiller veyâ din satarak para kazanmak isteyen münâfıklar tarafından hâzırlanmış kitâb ve mecmû’aları okumak, yâhud din ile alâkası olmayan gazetelerden dînî bilgi edinmek mecbûriyyetinde kalıyor. Hâlbuki, dînimizde, Benî İsrâîlin Peygamberleri gibi, çok mikdârda ve çok yüksek âlimler yetişmiş ve bunların yazdıkları binlerle kitâb, İslâmiyyeti bütün dünyâya anlatmış ve tanıtmışdır. Doğru olan islâm bilgilerine (Ehl-i sünnet) yolu denir. Bu husûsda etrâflı bilgi almak isteyenlere türkçe (Se’âdet-i Ebediyye) kitâbını okumalarını tavsiye ederiz. Birbiri ardınca piyasaya çıkarılan ve yaldızlı kelimeleri ile revâc bulan zehrli kitâb ve mecmû’aları okuyarak, müslimânlığı yanlış ve bambaşka anlamakdan din kardeşlerimizi ve müslimân yavrularını korumak için, Süleymân bin Cezâ’ın, Hanefî mezhebindeki büyük islâm âlimlerinin kitâblarından derlemiş olduğu ve (Ey Oğul) ismini verdiği ilmihâlin yeniden tab’ ve neşrini lüzûmlu gördük. Huccet-ül-islâm İmâm-ı Gazâlî “rahime-hullahü teâlâ”nin (Eyyühel veled) ismindeki (Ey Oğul) kitâbı başkadır. Onu ulemâdan Mustafâ Âlî efendi “rahimehullahü teâlâ” terceme etmiş ve (Tuhfetüssulehâ) ismini vermişdir. Ayrıca Hâdimî merhûm da “rahime-hullahü teâlâ” şerh etmişdir. İmâm-ı Gazâlînin (Eyyühel-veled) kitâbının tercemesi, (Hak Sözün Vesîkaları) kitâbımızın sonunda basılmışdır.

Süleymân bin Cezâ’ hazretlerinin hicrî kamerî 960 [m. 1552] senesinde te’lîf etdiği bu kitâbı şimdi basılırken, ba’zı yerlerinin aydınlatılması için, başka kitâblardan yapdığımız ilâveler köşeli bir parantez [ ] içine yazılmış veyâ (Tenbîh)ler ilâve edilmişdir. Bu kitâbı okumak nasîb olan bahtiyârların, içinde ismi geçen büyüklerin rûhâniyyetlerinden müstefîd olmaları için düâ eyleriz.

Makaleyi paylaş

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Joomla templates by a4joomla